مانتراسرویس بزودی با آکادمی در خدمت شما خواهد بود.

آکادمی مانترا سرویس ضمن آموزش کاربردی موبایل ، فرصت اشتغال را برای جوانان مستعد ایجاد میشود تا در واحد اکسپرس سرویس با مجموعه مانترا سرویس، همکاری داشته باشند.
افراد در آکادمی مانترا، پس از طی مراحل آموزشی و موفقیت در دوره ها، ضمن دریافت گواهی مورد تائید هواوی، بعنوان سفیر مانترا، مشغول به کار خواهند شد.
منتظر خبرهای بعدی ما باشید. . .